บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด             

        หน่วยงานบัญชีและการเงิน ถือได้ว่าเป็นหน่วยงานที่จะบอกดัชนีชี้วัด (KPI) ของผลประกอบการทางธุรกิจ เป็นสิ่งที่มักถูกเรียกควบคู่กันเพราะงานทั้งสองส่วนมีความเกี่ยวข้องต่อเนื่องกัน ในหลายๆ องค์กร อาจยังไม่ได้เน้นความสำคัญของงานในส่วนนี้มากนัก 

        บางองค์กรจัดให้มีตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ซึ่งเรียนจบมาทางด้านการบัญชีโดยตรง มีหน้าที่ในการดูแลความเรียบร้อยใน การทำเบิก จ่าย ลงบัญชี ปิดงบและทำรายงานทางการเงินจัดส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ กรมสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี รวมไปถึงการจัดทำรายงานทางการเงินสำหรับฝ่ายบริหาร

        บางองค์กรที่ให้ความสำคัญกับการกำหนดกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงินมากขึ้น จึงจัดให้มีตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer (CFO)) ขึ้นเป็นผู้ดูแลกลยุทธ์และการบริหารด้านการเงินทั้งหมดของบริษัท ซึ่งรวมไปถึงงานด้านการบัญชีที่กล่าวมาข้างต้น 

       การบริหารกลยุทธ์ทางด้านบัญชีและการเงิน มีขอบเขตที่กว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ทำให้บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด เห็นความสำคัญ และพัฒนาการให้บริการที่เป็นได้มากกว่าเพียง "ผู้จัดทำบัญชี (Bookkeeper)" ให้สามารถเพิ่มคุณค่า (Add Value) "ด้านกลยุทธ์ และการบริหารงานหน่วยงานบัญชีและการเงิน" อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้ประกอบการ และผู้บริหาร ได้รับประโยชน์สูงสุด เราจึงได้ออกแบบการให้บริการเป็น CFO Outsource โดยแบ่งลักษณะของการให้บริการดังนี้ (ตามแผนภาพข้างล่างนี้)

1. Accounting and Finance Management 

2. Accounting System and Process Development

3. Training and Coaching

4. Internal Audit Management

5. Risk Management

     

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.