บทบาทของผู้ตรวจสอบภายในเปลี่ยนแปลงไปตามพัฒนาการของวิชาชีพ  จากเป็นตำรวจลับ มาเป็นจนถึง นักตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ซึ่งทำให้ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่กว้างขวางมากขึ้น มีบทบาทสำคัญที่ส่งผลถึงความสำเร็จขององค์กร และพัฒนาการเป็นผู้ตรวจสอบภายในสมัยใหม่ คือ เป็นที่ปรึกษา (Consultant)
       
มีกิจกรรมหลาย ๆ อย่างที่คล้ายคลึงกันระหว่าง 
Internal Auditor กับ Consultant โดยทำหน้าที่

1)  ระบุปัญหา เป้าหมายและข้อจำกัด
2)  วิเคราะห์ปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล
3)  เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อแนะนำ และการรายงาน


เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในได้ทำหน้าที่เป็นกระจกเงาให้กับบริษัทควรส่งเสริมให้
ผู้ตรวจสอบภายในแสดงความเห็นและ จัดโครงสร้างของหน่วยงานให้มีความเป็นอิสระ เพื่อ

(1) ความน่าเชื่อถือ   : จะเกิดขึ้น เมื่อผู้ตรวจสอบเป็นอิสระจากงานที่ตรวจ
(2) ความเที่ยงธรรม :ไม่ตั้งใจที่จะให้โทษ“axe to grind”และยินยอมผ่อนปรน“sweet heart arrangement”จนไม่ตรงตามข้อเท็จจริงที่พบ 
        
        เราตระหนักถึงความสำคัญในภารกิจนี้ จึงได้ออกแบบและสร้าง บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด เพื่อเพิ่มมูลค่า (Add Value) และรองรับแผนงานของท่านที่อาจมีข้อจำกัดจากอัตรากำลัง ชั่วโมงการปฎิบัติงาน เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญและมีความยินดีที่จะเสนองานให้บริการ ที่ปรึกษาระบบควบคุมภายในและบริหารคามเสี่ยง เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการคบคุมภายใน (control environment) ให้กับองค์กรของท่าน 
 

ลักษณะการให้บริการ : replicawatchesquality.com
1 บริการรับตรวจสอบภายใน  (Internal  Audit Outsource)
2 บริการรับจัดตั้งและบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน ภายในองค์กร (Internal  Audit Management Fee)
3 บริการรับวางระบบควบคุมภายใน
4 บริการที่ปรึกษาระบบควบคุมภายใน

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.