วัตถุประสงค์ของการให้บริการรับทำบัญชี

บริการด้านบัญชีและภาษีอย่างครบวงจร โดยทีมงานที่มีความรู้และประสบการณ์โดยตรงและมีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ได้รับการอบรมจากหลักสูตรของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำบัญชีตามมาตรฐานบัญชี ตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฏากรกำหนด รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำการจัดทำบัญชี เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงิน ส่งภาษีได้ ถูกต้อง ทันเวลา ซึ่งเรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า

ทำไมท่านถึงต้องมาทำบัญชีกับเรา :
520watches.com

1.เราให้คำแนะนำระบบการควบคุมภายในและระบบเอกสาร อย่างเข้าใจง่าย และสามารถปฏิบัติจริงได้ทันที
2.เรามีนโยบายในการรักษาความลับของลูกค้า
3.เรามีทีมงานที่มีคุณภาพพร้อมที่จะให้บริการตลอดเวลา
4.เราทำงานเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์แก่คุณมากที่สุด
5.เรามีการควบคุมและตรวจสอบงานโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับจากบริการรับทำบัญชีจากเรา :
1.เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ
2.ลดภาระในการควบคุมและบริหารงานด้านบัญชี
3.เพื่อให้กิจการมีระบบการควบคุมภายในที่ดี
4.เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนและตัดสินใจของธุรกิจ
5.เพื่อได้งบการเงินที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ และจัดทำตามพรบ.การบัญชี และประมวลรัษฎากร
6.เพื่อวางแผนภาษีอากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7.เพื่อลดความเสี่ยงในการถูกสรรพากรตรวจสอบ
8.สามารถจัดทำเพื่อยื่นแบบภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องทันเวลา
9.มั่นใจได้ในความถูกต้องและครบถ้วนในการบันทึกบัญชี
10.ไม่ต้องประสบปัญหาในการหาพนักงานและฝึกอบรมใหม่เนื่องจากการลาออกของพนักงานบัญชี

ลักษณะการให้บริการ :
1. บริการรับทำบัญชี (Accounting Outsource)
2. บริการรับดจัดตั้ง และบริหารหน่วยงานบัญชีภายในองค์กร (CFO Management Fee)
3. บริการรับวางระบบบัญชี
4. บริการที่ปรึกษาระบบบัญชี
5. เราใช้โปรแกรมบัญชีออนไลน์ www.trcloud.org

 

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.