3.1.1 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
3.1.2 จดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียน
3.1.3 จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ

เมื่อผู้ประกอบการมีแผนธุรกิจเป็นของตนเองแล้ว และพร้อมลงมือดำเนินธุรกิจ กระบวนการหรือขั้นตอนต่อไปที่ผู้ประกอบการใหม่ต้องดำเนินการ ประกอบด้วย ขั้นตอนการจดทะเบียนพาณิชย์หรือกิจการโดยแยกตามประเภทนิติบุคคล การจดทะเบียนโรงงาน การดำเนินการเสียภาษีนิติบุคคล การดำเนินการด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม การขออนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวก คลังสินค้า การรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมตามประเภทของสินค้า การจดทะเบียนกิจการเฉพาะ การขออนุญาตก่อสร้าง และการจดทะเบียนเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ผู้ประกอบการต้องมีความเข้าใจกระบวนการต่างๆเหล่านี้อย่างละเอียด เพื่อให้การดำเนินธุรกิจในระยะเริ่มแรกมีความผิดพลาดน้อยที่สุด

วัตถุประสงค์การจดทะเบียน

เรายินดีให้บริการงานจดทะเบียนทุกประเภทแก่ท่าน ด้วยทีมงานมืออาชีพ ดำเนินการจดทะเบียนทุกขั้นตอนถูกต้องตามวิธีการและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ทางราชการได้กำหนดไว้ และเรายินดีเสนองานบริการ การจดทะเบียนนิติบุคคล ที่จะทำให้คุณประหยัดทั้งเวลา และ ค่าใช้จ่าย ด้วยงานที่มีคุณภาพ เสร็จทันเวลาที่กำหนด ด้วยขั้นตอนที่เป็นระบบ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการจดทะเบียน
ประหยัดเวลาของท่านในการดำเนินการยื่นจดทะเบียนธุรกิจ
ประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะเราคิดค่าบริการในราคายุติธรรม

บริการด้านการจดทะเบียน
จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, คณะบุคคล, ห้างร้าน
จดทะเบียนจัดตั้งโรงเรียน
จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท, กรรมการเข้าใหม่ - ลาออก, อำนาจกรรมการ, เพิ่มเติมวัตถุประสงค์, ย้ายสถานประกอบการ, เพิ่มสาขา, ลดสาขา เพิ่มทุน,ลดทุน ฯลฯ
จดทะเบียนเลิกบริษัท / ห้างหุ้นส่วนและชำระบัญชี
จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีธุรกิจเฉพาะ
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, สิทธิบัตร และอื่นๆ
ขอใบอนุญาตต่างๆ เช่น ใบอนุญาตประกอบกิจการท่องเที่ยว, จำหน่ายสุราไทย - นอก, จำหน่ายบุหรี่ไทย – นอก
ขอหนังสือรับรอง รวมทั้งคัดลอกเอกสารต่างๆ
ขึ้นทะเบียนประกันสังคมของนายจ้าง, ลูกจ้าง, และแจ้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ
all time watches

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.