พัฒนาการของ CFO ในประเทศไทย เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 10-20 ปี ที่ผ่านมา โดย CFO มักเติบโตมำจาก Chief Accountant หรือ Auditor หากเปรียบเทียบ CEO เสมือนยอดเขา CFO จะเปรียบเสมือนภูเขาทั้งลูก CEO เป็นตัวแทนขององค์กรใน การปฏิสัมพันธ์กับภายนอกและกำหนดทิศทางขององค์กร ส่วน CFO มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและเสนอ CEO เพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร

Read More


Read More


Read More

Finance Analysis

Read More

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.