พัฒนาการของ CFO ในประเทศไทย เริ่มเกิดขึ้นเมื่อ 10-20 ปี ที่ผ่านมา โดย CFO มักเติบโตมำจาก Chief Accountant หรือ Auditor หากเปรียบเทียบ CEO เสมือนยอดเขา CFO จะเปรียบเสมือนภูเขาทั้งลูก CEO เป็นตัวแทนขององค์กรใน การปฏิสัมพันธ์กับภายนอกและกำหนดทิศทางขององค์กร ส่วน CFO มีหน้าที่รวบรวมข้อมูลและเสนอ CEO เพื่อใช้ในการตัดสินใจกำหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กร
 

CFO ไม่ได้เป็นแค่เพียงเพื่อนคู่คิด แต่เป็น Partner ของ CEO ที่ต้องพร้อมให้ข้อมูลในทุกด้านอยู่ตลอดเวลา และเป็นเสมือนแขนขวาที่ CEO ขาดไม่ได้ CFO ต้องนึกคิดให้เหมือน CEO และคิดคาดการณ์ล่วงหน้า โดยมองภาพรวมของธุรกิจ และเข้าใจรูปแบบของธุรกิจ (Business model) ที่สอดคล้องเป็นภาพเดียว และกำหนดเป็นกลยุทธ์เดียวเพื่อให้องค์กรเดินไปในทิศทางเดียวกันกับ CEO
 

CFO ต้องรู้ว่าความเสี่ยงขององค์กรคืออะไร และต้องช่วยในการบริหารความเสี่ยงให้สามารถมีผลตอบแทนที่สูงที่สุดภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมถึงต้องคำนึงถึงการกำกับดูแลกิจการที่ดี
 

เทคโนโลยี คือ ส่วนสำคัญในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของธุรกิจให้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น หากแต่การลงทุนในเทคโนโลยีแต่ละครั้งจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนที่สูง (Capital Expenditure) ในขณะที่เทคโนโลยีถูกเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นใหม่อยู่เสมอ การตัดสินใจปรับเทคโนโลยี ให้ทันสมัยและสอดคล้องต่อความต้องการของธุรกิจโดยมีค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ำที่สุด จึงเป็นหน้าที่หนึ่งที่ CFO ต้องเผชิญ
 

หน้าที่ของ CFO ควรเน้นเรื่องของการวาง Strategy องค์กรให้มำกขึ้นเพื่อช่วยเหลือการทำงานของ CEO โดยบทบาทของ CFO จะเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการเปิด AEC เพราะ CFO จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยกำหนดทิศทางของธุรกิจว่าจะเดินหน้ำต่อไปอย่างไร
 

จากผลสำรวจข้างต้น สังเกตได้ว่า CFO มองว่าการควบคุมดูแลกิจกำรให้เติบโต อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรับมือกับ ปัจจัยแวดล้อมทั้งทางด้านธุรกิจ และกฏข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงการเป็นที่ปรึกษาทางด้านกลยุทธ์ ให้กับ CEO เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้แก่องค์กร คือ ความท้าทายในอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับการพัฒนาในเรื่องของบุคคลากรและการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและส่วนตัว รวมถึงการพัฒนาความสัมพันธ์กับคณะกรรมการและกลุ่มผู้บริหารภายในบริษัท
 

อ้างอิงบทความจาก CFO SUMMIT 2012 (CFO OF THE FUTURE)
hot replica

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.