ประวัติความเป็นมา
 

กว่าจะเป็น "บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด

จากจุดเริ่มต้น เมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะบัญชี มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เมื่อปีพ.ศ. 2547 ได้เริ่มต้นประกอบวิชาชีพทางการบัญชี ในแขนงวิชาชีพผู้ตรวจสอบภายใน โดยมีเจตนารมย์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถรอบด้าน เนื่องด้วยวิชาชีพ ผู้ตรวจสอบภายใน นั้น ต้องเข้าไปประเมินระบบควบคุมภายในของทุกระบบงาน รวมทั้งอยู่ในบทบาทที่ปรึกษาด้านระบบควบคุมภายใน ขององค์กร ซึ่งเป็นศาสตร์สำคัญ ของการเชื่อมต่อข้อมูของทุกระบบงาน พร้อมทั้งเป็นการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนระบบบรรษัทภิบาลให้เกิดขึ้น พร้อมทั้งเสริมสร้างผู้ประกอบการและองค์กร ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นรากฐานในการรักษาระบบเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด ก่อตั้ง เมื่อปีพ.ศ. 2557 โดยนาย ณัฐศักดิ์ คีรีไพฑูรย์ ภายใต้ความตั้งใจที่จะให้บริการด้านวิชาชีพและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเผยแพร่ความรู้เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยสร้างความเป็นมืออาชีพให้กับพนักงานบัญชี พร้อมกับ เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด้านกลยุทธ์ได้ดีขึ้น ด้วยปณิธานนี้ จึงได้ ริเริ่มก่อตั้งบริษัท และดำเนินธุรกิจบัญชี แบบครบวงจร

 

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ (Vision) เรา มีความตั้งใจที่จะเพิ่มมูลค่า ( Add Value ) ให้กับกิจการของท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาด S M และ L โดยเป็นกลไกหนึ่ง ทางกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงิน ที่ช่วยเสริมสร้างระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนภาษี เพื่อสนับสนุนและเชื่อมต่อในทุกกระบวนการทำงานของธุรกิจ นำพาองค์กรไปสู่เจริญเติบโตระยะยาว และมีความยั่งยืน เพื่อก้าวไกลสู่ AEC

พันธกิจ (Mission) เราให้บริการ การให้ความเชื่อมั่นและการให้คำปรึกษา เกี่ยวกับระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการวางแผนภาษี ให้กับกิจการของท่าน เพื่อเพิ่มคุณค่า สนับสนุน และปรับปรุงการดำเนินงานภายในองค์กรของท่าน รวมทั้งช่วยให้องค์กรของท่านบรรลุเป้าหมาย ด้วยการประเมิน และปรับปรุงประสิทธิผล ให้เป็นระบบ และมีระเบียบแบบแผนของกระบวนการทำงานตามมาตรฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

ทีมงาน สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี

© Copyright บริษัท ณัฐนารา คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2015. All rights reserved.