วางกลยุทธ์สร้างระบบบัญชีและการเงิน ให้เข้มแข็ง

ด้วยนวัตกรรม Account Software Cloud Computing :

Demo : https://violet.trcloud.co
Username: admin
Password : 1234 


 

Training Courses

เรามีทีมงานในการถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมดังนี้
1.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการซื้อสำนักบัญชีบูรณาการแฟรนไชส์ (ท่านไม่จำเป็นต้องจบบัญชี)
2.จัดอบรมบัญชีสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
3.จัดอบรมบัญชีสำหรับพนักงาน เพื่อเสริมความรู้ ทักษะการทำงาน
4.จัดอบรมสร้างทีมงาน (สำหรับบริษัทที่กำลังจัดตั้งหน่วยงานบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง)
 


See more

© Copyright บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด 2015. All rights reserved.