วางกลยุทธ์สร้างระบบเส้นทางเดินเอกสาร

สร้างความแตกต่างของระบบทำงานด้วยนวัตกรรม Cloud Computing
Account  https://www.youtube.com/watch?v=ft007ceLkF8
Hotel http://122.155.197.33/vdo_online/ehotel/e_hotel.html

Training Courses

เรามีทีมงานในการถ่ายทอดให้ความรู้กับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร พนักงาน โดยจัดหลักสูตรอบรมดังนี้
1.จัดอบรมถ่ายทอดความรู้สำหรับผู้ประกอบการ ที่ต้องการซื้อสำนักบัญชีบูรณาการแฟรนไชส์ (ท่านไม่จำเป็นต้องจบบัญชี)
2.จัดอบรมบัญชีสำหรับผู้บริหาร เพื่อใช้ในการกำหนดกลยุทธ์องค์กร
3.จัดอบรมบัญชีสำหรับพนักงาน เพื่อเสริมความรู้ ทักษะการทำงาน
4.จัดอบรมสร้างทีมงาน (สำหรับบริษัทที่กำลังจัดตั้งหน่วยงานบัญชี หน่วยงานตรวจสอบภายใน และหน่วยงานบริหารความเสี่ยง)
 


See more

© Copyright บริษัท สำนักตรวจสอบภายใน และธุรกิจบัญชี จำกัด 2015. All rights reserved.